U skladu sa članom 11. stav 2. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS br.
51/09) Osnivačka skupština udruženja-Zavičajno udruženje «OTIŠIĆ», koja je
održana 14.11.2009. godine u Zemunu, donela je:

O D L U K U
o izboru lica ovlašćenog za zastupanje

1.VELIMIR GAJIĆ, JMBG 1 7 0 7 9 5 4 3 8 3 1 1 3 , sa prebivalištem i adresomu Zemunu, Batajnica, ul.Ivana Senković,br.3, izabran je za lice ovlašćeno za zastupanje udruženja-Zavičajno udruženje « OTIŠIĆ ».

2.Osnivačka skupština donela je odluku jednoglasno.

3.Odluka stupa na snagu danom donošenja.


U Zemunu,14.11.2009.godine