U skladu sa odredbama čl. 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni
list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj 14.11.2009.godine, usvojen
je sledeći
STATUT
ZAVIČAJNOG UDRUŽENjA »OTIŠIĆ«

Član 1.
Zavičajno udruženje »OTIŠIĆ« (u daljem tekstu: Udruženje) je
dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme
radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite kulturnog, istorijskog i
etnografskog ambijenta kraja iz koga članovi Udruženja potiču.
Član 2.
Ciljevi Udruženja su:
-da podstiče svoje članove na pozitivne, kreativne i stvaralačke,
tradicionalne vrednosti,
-da razvija i neguje prijateljstva, toleranciju i patriotski odnos sa
svojim sunarodnicima u zavičaju i narodom zavičajne države,
-da održava vezanosti sa zavičajem kroz organizovane posete, negovanje
zavičajne kulture i običaja,
-da podstiče i pravi programe radi poboljšanja uslova života i rada
sanarodnika u inostranstvu, kao i da organizuje humanitarne akcije
za pomoć sunarodnicima i stanovništvu Otišića u Hrvatskoj,
-da se sačuva etnografsko-autentična slika sela, i da u tom smislu
Udruženje pokreće idejno-projektna i urbanistička rešenja u cilju obnove
i izgradnje autentičnih starih kuća i gospodarskih objekata u zavičaju,
kao i da Udruženje i njegovi članovi sudeluju u sufinansiranju i
dobrovoljnom radu na relaizaciji projekata, u skladu sa zakonom.
-da organizuje kulturne, zabavne i sportske priredbe i druženja,
-da upoznaje mlade sa kulturnom baštinom i običajima naroda iz kraja
kao načina očuvanja tradicije,
-da poboljša kulturni kvalitet života članova Udruženja, njihovih
porodica i delova porodica u Otišiću,
-da zaštiti od propadanja i održava spomenike kulture i groblja svojih
predaka i druge kulturne spomenike zavičaja,
-da pomaže u razvoju seoskog turizma u rodnom kraju,
-da pravnim sredstvima štiti interese i dostojanstvo sunarodnika,
-da pruža pravne i savetodavne pomoći.

Član 3.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1)organizuje javne i humanitarne skupove radi prikupljanja novčanih
sredstva od članova Udruženja, privrednih društava, političkih
organizacija, vladinih i nevladinih organizacija i građana radi pomoći
stanovništvu u zavičaju; 2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne
skupove, savetovanja, seminare, kulturne, zabavne i sportske priredbe
i druge oblike druženja i edukacije radi upoznavanja građana i mladih
sa kulturnom baštinom i običajima naroda iz kraja iz koga potiču;
3) objavljivanje knjiga, publikacija, časopisa, otvaranje internet stranica,
o pitanjima koja se odnose na zaštitu osobenosti kulture naroda kome
članovi Udruženja pripadaju, kulturnih dobara i spomenika u skladu sa
zakonom,održavanje pesničkih večeri i promocija kulturnog stvaralaštva.
4) organizuje akcije za prikupljanje historijske i etnografske građe;
5) organizovanje svih oblika druženja radi saradnje i negovanja
prijateljstva, tolerancije i patriotskih odnosa sa drugim narodima;
6) saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim
organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom i čuvanjem
etnološke posebnosti, kulture, historijske i etnografske građe;
7)organizovanje poseta i održavanje vezanosti sa zavičajem kroz
dobrovoljan rad članova Udruženja.
8)informisanje javnosti o delatnodti Udruženja.
Član 4.
Naziv Udruženja je: Zavičajno udruženje »OTIŠIĆ«.
Udruženje ima sedište u Zemunu, Batajnički drum,br.8F .
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije i
teritoriji Republike Hrvatske u skladu sa zakonom.
Član 5.
Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i
Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja .
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u
udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju
saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov
zakonski zastupnik.

Član 6.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja
obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za
istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana,
nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog
Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet
predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 7.
Punoletni član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva
Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa
Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima
Udruženja.
Maloletni član udruženja ima prava iz tač. 1. i 4. stava 1. ovog člana.
Maloletni član sa navršenih 14 godina može prisustvovati sednici
Skupštine i učestvovati u raspravi, ali nema pravo glasa.
Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) plaća članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 8.
Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 9.
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi punoletni članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica
Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na
inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi
Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se
razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim
obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda.
Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku
sednice.
Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o visini članarine za sledeću godinu.
8) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina
članova sa pravom glasa.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i
prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih
članova.

Član 10.
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju
ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo
birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika
predsednika.

Član 11.
Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima
prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog
odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime
Udruženja.

Član 12.
Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi
odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom
inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema
predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana
25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog
zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom,
ovlašćeni drugi organi Udruženja.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina
članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o
uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova
nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 14.
Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o
radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija,
odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se
članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 15.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa
drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima o čemu odluku
donosi Skupština.

Član 16.
Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga,
donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Član 17.
Udruženje pribavlja sredstva prodajom svojih publikacija odnosno obavlja
privrednu delatnost: 22110 – izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih
publikacija.
Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon
izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Član 18.
Udruženje može pribavljati sredstava ostvarena prilikom svih vidova
prezentovanja svog kulturno-umjetničkog stvaralaštva ili u okviru rada na
razvoju seoskog turizma u zavičaju, kao i drugim srodnim privrednim
delatnostima koja Udruženje obavlja.
Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se
koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove
redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Član 19.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za
ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 20.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće
nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih
ciljeva u skladu sa Zakonom.

Član 21.
Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini
ispisano: Zavičajno Udruženje »OTIŠIĆ«, u donjoj polovini sedište
Udruženja: Zemun,Batajnički drum 8.

Član 22.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se
primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

Predsedavajući osnivačke skupštine Udruženja
Rajko Petrović